صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جدول پخش تلاوت های دوشنبه 13 خرداد ماه با پخش جزء بیست هشتم قرآن كریم بر روی سایت رادیو ترتیل قرار گرفت.

مرتبط با این خبر

  • جدول پخش تلاوت های 15 خرداد ماه/ 1 شوال

  • جدول پخش تلاوت های 14 خرداد ماه/ 29 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 11 خرداد ماه/ 26 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 7 خرداد ماه/ 22 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 6 خرداد ماه/ 21 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 5 خرداد ماه/ 20 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 4 خرداد ماه/ 19 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 2 خرداد ماه/ 17 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 3 خرداد ماه/ 18 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 1 خرداد ماه/ 16 ماه مبارك رمضان